Úvod
Ako na tie oficiality...
Príprava psa a majiteľa
Vaše otázky
Zaujímavosti
Výstavná príprava
Ako na tie oficiality...
Radi by ste svojho psíka získali titul zo súťaže krásy, ale neviete ako začať? Pripadajú vám rozhovory skúsených chovateľov v štýle „V openke sme chytili len ercac, ale deň predtým sme mali aj caciba, boda a boba“ ako kódovaná reč? Kto je to ten Bob, pýtate sa? Tak potom čítajte ďalej, ste na správnom mieste, kde budú tieto záhady rozlúštené.

Tento článok pojednáva o systéme fungovania psích súťaží krásy. Sú najfrekventova-
nejšie čo do počtu, aj účasti. Je nutné spomenúť, že okrem nich sa konajú ešte súťaže agility (prekážková dráha) a súťaže v psom tanci (synchrónne prvky majiteľa a psa). Tieto súťaže sú v naprostej väčšine prípadov akreditované pod záštitou FCI – Medzinárodnej kynologickej organizácie. Do druhej skupiny patria súťaže pracovných plemien, napr. sa môže jednať o súťaž psov záchranárskych, stopárskych a podobne.

Samozrejme, môžete naraziť aj na súťaž z tretej skupiny – lokálne výstavy typu Veselá labka, alebo Naj chlpáčik krmiva Chrum-chrum. Z nich vám však ostanú iba pekné spomienky a nejaký diplom na stenu (búdky). Oficiálneho uznania kynologických spolkov (napr. ak chcete psíka uchovniť a dokázať jeho kvality aj "čierne na bielom"), sa z nich nedočkáte. Niekedy však nemusí ísť v prípade týchto výstav iba o firemnú promo akciu, ale napr. o vyzbieranie financií na útulok pre psíkov; teda ich rozhodne netreba apriori obchádzať.

Pri príprave tohto článku boli použité oficiálne dokumenty SKJ, ako aj FCI, ktoré sú ich vlastníkmi. Link na stránky týchto organizácii, ako aj ďalšie linky, ktoré by sa vám mohli hodiť, nájdete v sekcii [O havíkoch, v časti Odporúčam].


1. DRUHY VÝSTAV
Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:

Oblastné – pre plemená uvedené v propozíciách. Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne klubové výstavy,

Klubové – pre plemená združené v klube, ktorý výstavu organizuje. Podmienky účasti a udeľovanie klubových titulov určuje klub a musia byť uverejnené v propozíciách výstavy.

Špeciálne s udeľovaním CAC – pre určité plemená aj zo zahraničia. Špeciálna výstava môže byť zároveň klubovou výstavou.

Celoštátne s udeľovaním CAC – pre všetky plemená psov (aj zo zahraničia),

Národné s udeľovaním CAC a Víťaz SR – pre všetky plemená psov (aj zo zahraničia). V jednom kalendárnom roku môže byť usporiadaná len jedna národná výstava pre psy rovnakého plemena,

Medzinárodné s udeľovaním CACIB
– prístupné psom všetkých plemien. Organizujú sa pod záštitou FCI.


2. ZARADENIE
Na výstave môže Váš psík získať celú radu titulov, pričom postup je klasická eliminácia – ak vyhrá, súťaží o ďalší s víťazmi rovnakého stupňa kategórií. Každý psík začína výstavný deň najskôr vo svojej triede svojho plemena a svojej skupiny. A čože to sú tie triedy a skupiny?

Skupina
Podľa pravidiel FCI rozoznávame desať základných skupín, v ktorých sú "zhluknuté" podobné plemená. Tak napríklad bišonci patria do triedy IX. "Spoločenské plemená", kde sú napríklad s maltézákmi a im podobnými. Malou výnimkou je trieda X., do ktorej patria slepeckí psi.

Plemeno
Každé plemeno súťaži v rámci svojej triedy samostatne. Neskôr môžu víťazi jednotlivých tried a plemien súťažiť spolu o tzv. BIG – najlepší zo skupiny. Napr. bišonik môže získať titul BIG IX.

Trieda
Zaradenie do triedy, v ktorej psi súťažia, určuje vždy vek psíka a prípadné ďalšie podmienky. V závislosti od veku psíka v deň konania výstavy, možno ho prihlásiť do jednej z nasledovných tried:
- trieda šteniec – vek 3-6 mesiacov,
- trieda dorastu – vek 6-9 mesiacov,
- trieda mladých – vek 9-18 mesiacov,
- stredná trieda – vek 15-24 mesiacov,
- otvorená trieda – vek od 15 mesiacov. Ako vidíte, prestup zo strednej do otvorenej
  triedy nemá pevne stanovený vekový limit. Je na majiteľovi (a na samotnom psovi),
  kedy sa cítia pripravení do nej vstúpiť (najneskôr však v 25. mesiaci veku psíka),
- pracovná trieda – vek od 15 mesiacov, prístupná jedincom s uznanou skúškou z
  výkonu. Na medzinárodnej výstave sa trieda pracovná otvára iba pre plemená, pri
  ktorých sa pre priznanie Medzinárodného šampióna krásy vyžaduje skúška z výkonu.
  Na ostatných druhoch výstav sa môže pracovná trieda otvoriť aj pre iné plemená.
  Propozície výstavy musia obsahovať, ktorý typ skúšky musí mať to-ktoré plemeno
  absolvované,
- trieda šampiónov – vek od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo
  medzinárodný šampión),
- čestná trieda – prístupná pre jedince s titulom národný alebo medzinárodný šampión
  krásy, klubový a národný víťaz – môže sa otvárať na všetkých typoch výstav,
  neudeľuje sa v nej CAC ani CACIB,
- trieda víťazov – vek od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo
  medzinárodný šampión, národný víťaz, klubový víťaz), môže sa otvoriť na všetkých
  typoch výstav okrem medzinárodných,
- trieda veteránov – vek od 8 rokov,
- trieda mimo konkurencie – v tejto triede možno vystavovať psy bez nároku na
  klasifikáciu a poradie.


Takže, keď už viete, kam sa máte zaradiť, aké že to tituly môže váš psík získať?

3. KLASIFIKÁCIA
Jedná sa o hodnotenie kvality psíka. Jednotlivé stupne slúžia na porovnanie psíka s ideálnom plemena.

Trieda dorastu
veľmi nádejná – žltá stužka
nádejná – biela stužka

Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, čestná, šampiónov, víťazov, veteránov
výborná – modrá stužka
veľmi dobrá – červená stužka
dobrá – zelená stužka
dostatočná – ružová stužka
nedostatočná – bez stužky
vylúčený z posudzovania – bez stužky.
So známkou sa v ocenení musí uvádzať aj počet psov, ktoré v triede súťažili (napríklad výborný 3 z 8 v súťaži – V3/8).

Poznámka k vylúčeniu
V prípade, že rozhodca spozoruje na psíkovi chybu, ktorá nie je zlúčiteľná so štandardom, môže ho zo súťaže vylúčiť. Neznamená to koniec kariéry. Jedná sa len o vylúčenie z konkrétnej súťaže, ktoré nemá ďalšie dôsledky. Táto skutočnosť sa môže javiť paradoxne, najmä ak sa jedná o nemennú fyzickú črtu. Vylučujúce chyby popisuje vždy štandard FCI pre konkrétne plemeno. Patria medzi ne fyzické, ale aj povahové črty, napríklad, ak je pes v ringu agresívny, alebo sa v ňom "vyvenčí", nepomôže mu nič a pre ten deň na súťaži skončil. Aspoň podľa teórie...


4. TITULY
Hodnotenia umiestnenia sa udeľujú podľa poradia, v ktorom sa psi v danom kole súťaže umiestnili. Je možné aj to, aby niektorý z titulov udelený nebol, napriek umiestneniu sa na prvom mieste.

Víťaz triedy – udeľuje sa na všetkých výstavách osobitne psom a sukám, ktoré získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov (víťazov) ocenenie V1. Víťaz triedy sa neudeľuje v triede dorastu a v triedach, v ktorých sa udeľuje CAC. Víťaz triedy sa na týchto výstavách neudeľuje ani vtedy, ak rozhodca neudelí CAC.

Najkrajší mladý pes (Primus Junior)
– do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy mladých, titul získava lepší z nich.

Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú pes a suka, víťazi triedy veteránov. Titul získava lepší z nich.

Oblastný víťaz – udeľuje sa len na oblastných výstavách; získava ho najlepší pes a suka z plemena. Do súťaže nastupujú víťazi triedy otvorenej, pracovnej a víťazov alebo šampiónov.

CAC – čakateľstvo na titul šampióna krásy danej krajiny. Udeľuje sa:
- na medzinárodných, národných, celoštátnych, špeciálnych alebo klubových výstavách,
- v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov alebo šampiónov,
- psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborná 1, a to aj vtedy, ak už
  predtým získali titul Slovenský šampión krásy.

Reserve CAC – udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov alebo šampiónov jedincom s ocenením V2, ak v danej triede bol udelený CAC.

CAJC – čakateľstvo na titul šampióna krásy mladých danej krajiny – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením V1.

Víťaz Slovenskej republiky (Víťaz SR + rok získania titulu)
– udeľuje sa len na národných výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov alebo víťazov.

Klubový víťaz – udeľuje sa len na klubových výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov. Majiteľ psa alebo suky musí byť členom príslušného chovateľského klubu.

CACIB – čakateľstvo na titul Medzinárodného šampióna krásy – môže sa navrhnúť len na medzinárodných výstavách organizovaných pod záštitou FCI jedincom:
- ktoré získali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1,
- ak v deň výstavy dosiahli vek najmenej 15 mesiacov,
- zapísaným v plemenných knihách uznaných FCI,
- najlepšiemu psovi a suke plemena, ktoré majú v preukaze o pôvode aspoň 3
  generácie predkov,
- ak bol v niektorej triede udelený titul CACIB, môže rozhodca ďalšiemu jedincovi
  navrhnúť titul Res. CACIB, pričom do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1 z
  ostatných tried a V2 z triedy, v ktorej bol udelený CACIB. Návrhy schvaľuje sekretariát
  FCI. CACIB ani Res. CACIB neoprávňujú zaradenie psa do triedy víťazov ani
  šampiónov.

Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách. Do tejto súťaže nastupujú psy a suky z každého plemena, ktoré získali CAC, CAJC, V1 z triedy veteránov a na MVP CACIB, CAJC a V1 z triedy veteránov. Titul získava najlepší z nich.

Víťaz skupiny FCI (Best of Group – BOG) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi z plemien príslušnej skupiny FCI – do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB).

Najlepší pes dňa (Best of Day – BOD) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG) – titul získava jeden z nich. Udeľuje sa vtedy, ak sa nerobí súťaž Best in Show, resp. ak je výstava dvojdňová, súťaží sa o víťaza každého dňa osobitne.

Víťaz výstavy (Best in Show – BIS) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG), pri dvojdňových výstavách víťazi z každého dňa (BOD).

So súhlasom SKJ sa môžu vypísať i ďalšie tituly. Tituly nie sú nárokovateľné. Rozhodca ich nemusí udeliť. Tituly CAC, R. CAC a CAJC sa budú uznávať iba vtedy, ak budú zapísané na oficiálnych kartičkách SKJ. Všetky tituly je možné udeliť bez zreteľa na počet predvedených jedincov, ak kvalita kandidáta na titul zodpovedá požiadavkám na jeho udelenie.


5. SÚŤAŽE
Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť troch psov rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

Mladý vystavovateľ – Junior Handling. Táto súťaž je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto kvalita psa nie je rozhodujúca. Pre účasť v tejto súťaži nemusí byť pes prihlásený na výstavu. Súťaž sa hodnotí v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov (u ľudí). A keďže je hodnotená vzájomná spolupráca tejto dvojice a nie rasová kvalita, psík nepotrebuje špeciálne osvedčenia (iba potvrdenie o očkovaní), dokonca ani rodokmeň. Nuž, je tu teda výstavná šanca aj pre tých z vás, ktorým po dvore behá vlčiakopinč a popri ňom aj nejaký tínedžer.

Súťaž o najlepšieho plemenníka – do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami a hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť prihlásený a posúdený v normálnej konkurencii na výstave.

Najkrajší mladý jedinec výstavy – Optimus Junior
. Tejto súťaže sa zúčastňujú najkrajšie mladé jedince (Primus Junior).


Tak, to by sme mali... A nie je to komplikované, však? Zhrňme teda - po naozaj vydarenej výstave to môže vyzerať nasledovne: Excellent 1, CAC, CACIB, BOB, BIG IX., BOD, BIS, plus nejaký titul, špecifický pre danú výstavu, napr. NORTHEAST SPRING WINNER 2011.


Samozrejme, pokiaľ máte otázky, pripomienky, alebo by ste radi diskutovali k tomuto článku, neváhajte a napíšte mi na eva @ havici.sk. Prípadnú diskusiu si tu časom pod článkom môžeme aj zverejniť, aby slúžila ďalším čitateľom na zodpovedanie otázok, ktoré mohli byť v článku opomenuté, alebo nie dostatočné vysvetlené.

Na výstavách prajem vám aj vašim psíkom veľa úspechov!


© 2011 Ing. Eva Bačová